HT nâng cao môi trường kinh doanh và cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh Bắc Giang